Personal Mandala or Yantra Portal


The word mandala comes from Sanskrit, where it means: the whole, the sacred circle, the magic circle, the circle of life. It is a symbol of perfection and unity. The mandala imitates the order of nature, the miracle of creation, the miracle of life. Therefore, the shape of the mandala is called archetypal – it is the prototype anchored in the collective unconscious. Mandala is a symbol known to all religions.
This is a kind of amulet, and meditation device that connects us to our higher self. Mandala has energizing, relaxing, calming, therapeutic properties. Usually the mandala consists of patterns that point the way to the center, the centre of Self.

Mandala Commissions

Mandala Commissions

On the other hand, Yantra by using geometric patterns takes the form of a concentrated field of consciousness, which merges and controls various types of energy, a mystic diagram occurring mainly in tantric Indian religion. It is an instrument that helps us connect with the higher dimension, the deity or the planet, for which we need this moment.
They are often used in everyday ritual practices, worn as a talisman or as an aid in meditation.
Each yantra has its own mantra which is an energetic supply of yantra.

Yantra Commissions

Yantra Commissions

The process of painting a mandala or yantra begins with a conversation. I listen to your Intention and together
we are open to the Flow. I lead you through guided meditation, in which you read the symbols that appear under your eye lids. If there is a need, I am also looking at Astrology.
Sometimes I ask you to send your favorite music, sometimes i ask for a meeting …
This is a creative proccess and it does not always look the same, it is shaped as we go with the Flow.

Order now

Mandala i Yantra Personalna


Słowo mandala pochodzi z sanskrytu, gdzie oznacza: całość, święty krąg, magiczny koło, koło życia. Jest symbolem doskonałości i jedności. Mandala odwzorowuje porządek natury, cud stworzenia, cud życia. Dlatego też kształt mandali jest zwany archetypowym – stanowi pierwowzór zakotwiczony w zbiorowej nieświadomości. Mandala jest symbolem znanym wszystkim religiom.
Jest to swoistego rodzaju amulet, a poprzez medytacje z nią- sposób komunikacji z Bogiem. Mandala ma właściwości energetyzujące, relaksujące, wyciszające, uspokajające, terapeutyczne w leczeniu nerwic oraz zaburzeń psychicznych. Zwykle mandala składa się z wzorów, które wskazują drogę do środka. Tym środkiem jest wnętrze naszego świata.

Mandala Commissions

Mandala Commissions

Yantra natomiast przybiera formę skoncentrowanego pola świadomości, które scala i kontroluje różne typy energii, mistycznym diagramem występującym głównie w tantrycznej religii indyjskiej. Jest to instrument, który pomaga nam skontaktować się z wyższym wymiarem, daną jakością bóstwa czy planety, której na tę chwilę potrzebujemy.

Yantra Commissions

Yantra Commissions

Są one często wykorzystywane w codziennych rytualnych praktykach, noszone jako talizman lub jako pomoc w medytacji.
Każda yantra posiada swoja mantrę która jest energetycznym zasileniem yantry.

Proces malowania personalnej mandali lub yantry zaczyna się od rozmowy. Wysłuchuje Intencji i wspólnie otwieramy się na Przepływ. Często zadawane przeze mnie pytania przeradzają się w wizualna medytacje, przez którą zamawiający podróżuje i odczytuje kolejne symbole pojawiające się mu pod powiekami.
Jeżeli jest potrzeba to zaglądam także w Astrologie.

Czasem proszę o wysłanie ulubionej muzyki. Czasem o spotkanie…
Jest to proces Kreacji i nie zawsze wygląda tak samo, kształtuje się w czasie odkrywania się na przepływ.

Zamów teraz